Contact: 888-801-5555

Đổ Súc Sắc (craps)

Tối thiểu đánh cuộc: $1, tiền cuộc tối đa: $200

Mục tiêu của trò chơi này là đánh cuộc trên kết quả của hột súc sắc, mà người bắn là quí vị. Tiền trả được tính trên tổng số số của con súc sắc khi việc đổ chấm dứt.  Đánh cuộc có thể dựa trên hai điều chính:

  • Tổng số các con số trên các hột súc sắc
  • Tổng số các hột súc sắc đạt đến giá trị nào đó trước khi đi tới một tổng số khác.

Làm sao để chơi

Bắt đầu trò chơi, quí vị là ngưòi bắn sẽ làm một cái thảy hay đổ sơ khởi, quí vị phải làm một lần đánh cuộc Lằn Ranh Thông Qua hoặc Lằn Ranh Không Thông Qua trước khi đổ các hột súc sắc. Tuỳ theo sự lựa chọn đánh cuộc đầu tiên, quí vị sẽ nhắm đổ những con số đặc biệt nào đó để thắng.

Chơi đổ hai con súc sắc (Craps)

Craps được xem như bất cứ hột súc sắc nào đổ tổng cộng 2, 3 hoặc 12

Lằn Ranh Thông Qua

Nếu quí vị có 7 hay 11 trong lần đổ đầu tiên thì tự nhiên thắng, gọi là Natural, tự nhiên.  Nếu quí vị đổ craps được 2, 3 hoặc 12 thì xem như thua. Tuy nhiên nếu quí vị tới  bất cứ số gì khác ngoài 7, 11 hoặc craps thì quí vị được điểm. Người chủ sòng sê đánh số điểm bằng cách để một con chốt xây mặt trắng lên trên nó. Điều này có nghĩa là quí vị bây giờ đang đánh cuộc cho con số quí vị vừa đổ (Pass= Thông) để đổ được nữa trước khi số 7 được đổ ra.  Nếu được vậy thì quí vị thắng.

Các Lợi thế Lằn Ranh Thông Qua

Sau khi điểm đã được thành lập, quí vị có thể gia tăng lằn đánh cuộc của mình bằng cách lấy lợi thế.  Điều này có nghĩa là quí vị bây giờ đánh cuộc thêm tiền rằng con số quí vị vừa đổ (Điểm) sẽ hiện lên nữa trước khi số 7 được đổ ra.  Nếu được vậy thì quí vị thắng. Đánh cuộc này được trực tiếp đặt phía sau đánh cuộc mức nguyên thủy. Mỗi việc đánh cuộc được đặt trực tiếp sau lần đánh cuộc lằn ranh nguyên thủy. Mỗi điểm trả tiền thưởng khác nhau. Không giống như đánh cuộc lằn ranh thông qua nguyên thủy, các tiền thưởng đổ ranh thông qua không giải quyết được có thể được bỏ đi.

Số Điểm Đổ Súc Sắc Tiền Chung
4   và 10 2:1
5   và  9 3:2
6   và 8 6:5

Lằn Ranh Không Thông Qua (Don’t Pass Bar)

Quí vị đánh cuộc ngược lại với Pass Line - Lằn Ranh Thông qua.  Nếu quí vị đổ ra số 7 hoặc 11 lần đầu tiên thì quí tự động thua, và quí vị thắng nếu tổng số con súc sắc cộng chung lại thành 3 hoặc 12.   Một số 2 được gọi là Stand Off hoặc Tie (Hòa) và quí vị không thắng không thua*. Tuy nhiên nếu quí vị đổ ra khác hơn ngoài số 7, 11 hoặc “Craps” thì quí vị có được “Điểm”. Nếu xảy ra như thế thì nó ngược hẳn lại với Lằn Ranh Thông Qua (Pass Line). Điều này có nghĩa là quí vị đang đánh cuộc để thắng khi quí vị đổ ra một số 7  trước khi con số mà quí vị vừa đổ ra được (The “Point”).

Don't Pass Bar Odds

Sau khi điểm dã được thành lập quí vị có thể gia tăng đánh cuộc bằng cách lợi dụng cơ hội.  Điều đó có nghĩa là quí vị đánh cuộc thêm tiền là quí vị sẽ đổ ra một số 7 trước khi con số mà quí vị vừa đổ ra (The “Point”: Điểm ) hiện lên.  Một cuộc đánh cuộc lằn ranh không thông qua được đặt bên phía phải của cuộc đánh cuộc nguyên thủy trong Lằn Ranh Không Thông Qua (Don’t Pass Bar).  Cuộc Đánh cuộc Cơ Hội Đường Ranh không Thông Qua thắng trả tiền thắng thật sự.  Một cuộc Đánh cuộc cơ hội đường ranh không thông qua không giải quyết có thể bị hủy.

Điểm đổ ra Tiền chung
4 và 10 1:2
5 và 9 2:3
6 và 8 5:6

Come (Đến)

Đây là cuộc đánh cuộc đồng tiền chẵn (một trả một).  Sự khác biệt thực sự duy nhất giữa Lằn Ranh Thông Qua Pass Line  và Come Bet là sau khi điểm đã được xác định trên đường ranh thông qua, pass line.  Sau khi quí vị làm một cuộc đánh cuộc Come Bet, cái đổ đầu tiên của cục súc sắc sẽ thành lập điểm Come Point.  Nếu một 7 hay một 11 đổ ra, bạn tự động thắng cuộc, nhưng nếu bạn đổ ra 2, 3, 12 trong lần đầu tiên thì bạn thua.

Come Odds (Cơ Hội Đánh cuộc Come)

Một khi điểm come đã được thành lập, quí vị có gia tăng cuộc đánh cuộc lằn ranh bằng cách nhận sự chấp.  Điều này có nghĩa là quí vị đang đánh cuộc để thắng con số mà quí vị vừa đổ ra sẽ Come up (hiện ra) lại trước khi số 7 tới. Đánh cuộc cơ hội Come được đặt ngay dưới đánh cuộc come của quí vị trong vòng cái hộp  tương đương với điểm come: 4, 5, Six (Sáu), 8, Nine (chín) hoặc 10.  Đánh cuộc Come thắng trả tiền thưởng thật sự. Không giống như đánh cuộc come nguyên thủy, đánh cuộc cơ hội come không giải quyết được có thể bị hủy bỏ.

Điểm Đổ Tiền Chung
4 và 10 2:1
5 và 9 3:2
6  và  8 6:5

Don't Come

Đánh cuộc Don’t Come  căn bản cũng giống như các cuộc đánh cuộc Lằn Ranh Không Thông Qua, nhưng được làm sau khi quí vị đã đánh cuộc trên Lằn Ranh Không Thông Qua, và một Điểm được đạt tới. Quí vị có thể hỗ trợ đánh cuộc của mình bằng cách đặt để (đánh cuộc chống lại người đổ) các cơ hội lên cái Điểm đó.

Đánh cuộc “Don’t Come” (Cơ Hội Đừng đến)

Quí vị bây giờ đang thêm tiền đánh cuộc rằng quí vị sẽ tới  con 7 trước con số “Điểm”.  Nếu vậy thì quí vị thắng.  Đánh cuộc cơ hội được đặt gần ngay dưới đánh cuộc Don’t Come trong thanh ngang hẹp, trên cùng trên cái hộp hiển thị điểm đến (come point): 4, 5, Sáu, 8 , Chín hoặc 10.  Đánh cuộc Đừng Đến thắng trả cơ hội thật sự.  Đánh cuộc cơ hội Đừng Đến không giải quyết được thì có thể bị hủy đi.

Điểm Đổ Tiền Chung
4 và 10 1:2
5 và 9 2:3
6 và 8 5:6

Đặt Cuộc

Đặt cuộc được làm trên những con số 4, 5, 6, 9 hoặc 10 và không có gì liên hệ đến Điểm số (The Point).  Đặt cuộc bị tắt đi khi nào có đánh dấu Off ở trên cùng.  Nếu con số 7 được tới  trước con số Place (đặt) của quí vị thì quí vị sẽ thua. Nếu con số Place của quí vị tới  trước con số 7 được tới  thì quí vị sẽ thắng.

Điểm Đổ Tiền Chung cho Đặt Cuộc
4 or 10 9:5
5 or 9 7:5
6 or 8 7:6

A Place Lose Bet (Đánh cuộc Đặt Thua)

Đánh cuộc Đặt Thua (Place Lose) là đánh cuộc số 7 sẽ tới  trước một trong những con số 4, 5, 6, 8, 9 hoặc 10.  Một đánh cuộc đặt thua được đặt trong thanh ngang không có nhãn hiệu, hẹp nằm ngay trên hộp hiển thị con số trên bàn craps (súc sắc): 4, 5, Sáu, 8, Chín, hoặc 10.  Đánh cuộc Đặt Thua khi thắng được thì được trả theo những tỉ lệ sau:

Điểm Đổ Tiền chung
4 và 10 5:11
5 và 9 5:8
6 và 8 4:5

Buy Bets  (Đánh cuộc Mua)

 Đánh cuộc Mua được thực hiện trên các con số 4, 5, 6, 8, 9 hoặc 10 tương đương với việc Đặt đánh cuộc nhưng với các điểm khác. Lại nữa quí vị đang đánh cuộc rằng người đổ súc sắc sẽ tới  số của quí vị trước khi quí vị tới  con 7. Một đánh cuộc Mua được quyết định trong cách sau đây:

Nếu con số 7 tới  trước khi số Mua (Buy Number) tới  thì quí vị thua.  Nếu con số Mua tới  trước con số 7 thì quí vị thắng.  Về đánh cuộc Mua thì sòng bài tính 5 % tiền dịch vụ trên giá trị đánh cuộc tính theo hệ số $1($10 đánh cuộc sẽ tốn của quí vị khoảng $11).

Điểm Tới (Point Rolled) Tiền chung  Đánh cuộc Mua (Buy Bet)
4 or 10 2:1
5 or 9 3:2
6 or 8 6:5

Bởi vì những số tiền chung này quí vị phải để ý đến việc đánh cuộc số tiền đúng để nhận được tiền chung đúng.  Sòng bạc tính chẵn xuống những số tiền chung không đồng đều.

Đánh cuộc Lay Bets

Lay Bets  thì ngược lại với Buy Bets (đánh cuộc Mua).  Quí vị đánh cuộc rằng người đổ súc sắc sẽ tới  con số 7 trước con số Lay là 4, 5, 6, 8, 9, hoặc 10. Nếu con số Lay được tới  trước con số 7 thì quí vị thua.  Nếu con số tới  trước con Lay thì quí vị thắng.

Điểm tới (Point Rolled) Tiền chung Đánh cuộc Lay (Lay Bet Payout)
4 or 10 1:2
5 or 9 2:3
6 or 8 7:6

Bởi vì bản chất của những tiền chung này quí vị cần đặc biệt để ý đến việc đánh cuộc cho đúng số tiền để nhận đúng số tiền chung.  Sòng bạc trả số chẵn xuống cho những số tiền chung không đều.  Cũng giống như Đánh cuộc Mua (Buy Bets) sòng bạc tính 5% tiền dịch vụ.  Tuy nhiên bây giờ thì tiền này căn cứ trên tiềm năng thắng theo số nhân $1(một số tiền $40 đánh cuộc trên 4 sẽ trả $20, 5% của $20 là $1, bởi thế bạn sẽ tốn $41).

Sáu Lớn hoặc Tám Lớn (Big Six hoặc Bigh Eight)

Đánh cuộc Big Six hoặc Big Eight  trả tiền bằng nhau nếu quí vị thắng.  Nếu con số 7 được tới  trước con 6 hoặc con 8 quí vị thua. Nêú con 6 hoặc con 8 tới  trước con 7 thì quí vị thắng.

Đánh cuộc Bốn Cứng hoặc Mười Cứng (Hard Four Bets or Ten)

Đánh cuộc Hard Four hoặc Hard Ten  là những kiểu đánh cuộc  khác nhau, nhưng được thắng trong cách thức giống nhau và được chung tiền cùng cách giống nhau.  Hard Four có thể được tới chỉ một cách (2,2) và Hard Ten chỉ tới bằng một cách (5,5). Quí vị đánh cuộc rằng người đổ sẽ đổ con Hard Four hoặc Hard Ten (cách nào quí vị chọn cũng được) trước con 7, và trước bất cứ sự phối hợp nào khác của 4 hoặc mười. Cả hai cách đều chung 7:1.

Sáu Cứng hoặc Tám Cứng (Hard Six hoặc Hard Eight)

Đánh cuộc Hard Six hoặc Hard Eight là hai loại đánh cuộc khác nhau, nhưng được thắng trong cùng một cách và tiền chung thì giống nhau.  Hard Six có thể chỉ tới  một cách (3, 3) và Hard Eight cũng thế (4,4). Quí vị đánh cuộc rằng người đổ sẽ tới  Hard Six hoặc Hard Eight (hoặc cách nào quí vị đã đặt cuộc lên) trước con bảy, và trước sự phối hợp của sáu hoặc tám nào khác. Cả hai trường hợp đềun trả 9:1.

Đánh cuộc Đoán riêng (Proposition Bets)

Đánh cuộc Đoán riêng  là đánh cuộc một lần được thắng hoặc thua tùy thuộc vào kết quả của lần đổ súc sắc kế tiếp, một khi tiền cuộc đã đặt lên bàn.

Đánh cuộc Ô Trường (Field Bets)

Đánh cuộc Ô Trường rất phổ biến bởi vì bảy kết quả có thể được sẽ thắng (2, 3, 4, 9, 10, 11, hoặc 12), trong khi chỉ có bốn (5, 6, 7 hoặc 8) sẽ thua. Việc đánh cuộc này thường chung tiền ngang bằng nhưng tùy thuộc vào luật nhà chơi đôi khi một sòng bạc sẽ chung 2:1 hoặc 3:1 khi một con 2 hoặc 12 được tới .

Bất Cứ Bảy Nào (Any Seven)

Đánh cuộc Any Seven  được tạo nên khi nào quí vị đánh cuộc rằng lần đổ kế tiếp sẽ là con số bảy.  Tiền chung là 4:1.

Bất Cứ Súc Sắc nào (Any Craps)

Đánh cuộc Any Craps  được tạo nên khi quí vị đánh cuộc rằng kết quả lần đổ kế tiếp sẽ là con số 2, 3, hoặc 12.  Tiền chung là 7:1.

Sừng Hai (Horn Two)

Đánh cuộc Sừng Hai  là đánh cuộc một lần đổ thì người đổ sẽ tới con số 2.  Tiền chung là 30:1.

Sừng Mười Hai

Đánh cuộc Sừng Mười Hai là đánh cuộc một lần đổ rằng người đổ sẽ tới  con số 12. Tiền chung là 30:1.

Sừng Ba (Horn Three)

Đánh cuộc  Sừng Ba  là đánh cuộc một lần đổ rằng người đổ sẽ tới con số 3.  Tiền chung là 15:1.

Sừng Mười Một

Đánh cuộc  Sừng Mười Một  cũng được biết đến như Yo-Eleven. Ở đây quí vị đánh cuộc rằng các con súc sắc sẽ tới là con 11 trên lần đổ kế tiếp của người đổ. Tiền chung là 15:1.