Contact: 888-801-5555

Stud Poker

Mô Tả và Mục Tiêu

Tiền cuộc tối thiểu: $1. Tối đa: $50

Để bắt đầu chơi, người chơi phải đặt một tiền tổ trước trên bàn. Một khi tiền tổ trước( vốn giống như là tiền cuộc Straight 1:1) đã được đặt, những cây bài được chia ra: bài tất cả người chơi đều hiện ra, và tất cả bài của người chia thì ấp xuống, trừ một cây. Không có sự thay thể bài cho mọi bên chơi.

Gọi Cuộc chơi:
Sau khi các cây bài đã được chia, người chia phải quyết định xem mình có muốn tăng tiền đánh cuộc, hoặc là rút bớt lại.  Khi người chơi quyết định tăng tiền thì tiền cuộc được đặt (điều này được làm một cách tự động).  Giá trị của tiền cuộc được ấn định gấp đôi lần tiền tổ đặt trước và không có sự thay đổi nào được cho phép.

Làm Bớt Tín Dụng (Drop a Credit)
Khi đặt tiền tổ trước, người chơi được phép bỏ bớt một tín dụng.  Bằng cách đặt một tín dụng vào trong lỗ trên vòng tròn đánh cuộc, người khách hàng thắng được chung tiền và phần thưởng thêm cho mọi tay bài được sắp hạng là Flush hay cao hơn.

Folds (Gấp)
Khi người chơi gấp lại thì người chia bài giữ tiền tổ rồi bày ra những cây bài của mình.

Quản lý về Đánh cuộc:   
Khung quản lý đánh cuộc không những cho phép quí vị xác định số tiền quí vị muốn đánh cuộc: nó cũng cho phép theo dõi tiền còn lại, tổng số tiền đánh cuộc (tiền thua + tiền tổ + tiền đánh cuộc) và những cuộc thắng.  Những dữ kiện của nó luôn luôn được cập nhật hoá từ khi nó theo dõi sát mọi hoạt động.

Gia Tăng/Giảm Bớt:
Bấm vòng tròn đánh cuộc để gia tăng tiền đánh cuộc.  Số tiền gia tăng được ấn định bởi giá trị thẻ bài đang được chọn (xuất hiện lớn hơn và đục hơn) trong phần quản trị đánh cuộc.  Bấm lên một thẻ bài trong khung quản trị đánh cuộc để lựa chọn một giá trị mới.  Giảm xuống tiền đánh cuộc bằng cách giữ “Shift” trên vòng tròn đánh cuộc.

Nút Gọi (Call Button)
Nút Gia Tăng chỉ mở sau khi các cây bài đã được chia ra, và bảo cuộc chơi phải đặt đánh cuộc và thách thức người chia bài.

Nút Chia Bài (Deal Button):
Nút chia bài khiến cho cuộc bắt đầu.  Người chơi phải đã đặt tiền tổ đặt trước trong hạng đánh cuộc được xác nhận.  Nút  Re-Bet (Đánh cuộc Lại)  tự động đặt tiền cuộc tương đương với tiền tổ của đánh cuộc lần trước, và bây giờ thì cho phép cuộc chơi bắt đầu.

Nút Gấp: (Fold Button)
 Nút Fold giao tiền tổ cho sòng bạc và dừng cuộc chơi lại mà không đặt thêm tiền cuộc.

Nút Mục Lục (Menu button)
Mục lục nằm trên góc trái trên cùng cho phép người chơi rời khỏi cuộc chơi và trở về phòng khách.